ޚަބަރު

ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އައި،ޑީ ކާޑު ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓެއް ޤާއިމްކޮށްފި

2016 އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އައި،ޑީ،ކާޑު ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓެއް ޤާއިމްކޮށް އައި،ޑީކާޑު ހަދާދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިއެވެ […]

2016 އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އައި،ޑީ،ކާޑު ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓެއް ޤާއިމްކޮށް އައި،ޑީކާޑު ހަދާދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިއެވެ . މިއީ ދުވާފަރުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ، އެޚިދްމަތް ލިބޭނޭ މަގު ތަނަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގައި ޤާއިމްކުރެވުނު ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓެކެވެ .