އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ދީލަތި އެހީތެރި ކަމާއިއެކު ދުވާފަރުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކެއް ތަރައްޤީ ކުރަނީ ..

ދުވާފަރު ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލެއްގެ ދަށުން ، ދުވާފަރު ގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ . މިއީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ގ.ވަށްފުށި އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ވަޙީދުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ދުވާފަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ ކޮށްދެއްވާ ޕާރކެކެވެ . ޢަމަލީގޮތުން މިމަސައްކަތް ރާވާ ހިންގުމަށް ޙަވާލުވެ ހުންނަވަނީ ، ރ.ކަނދޮޅިުދޫ ޖަނބުރޯލް ގަސްދޮށުގޭ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މިރުޒާ އެވެ .